font small font medium font large thai English
ประชาสัมพันธ์ ระบบผลิตน้ำ (อบรมประปาสัญจร)
  • ประชาสัมพันธ์ ระบบผลิตน้ำ (อบรมประปาสัญจร)

  • บรรยากาศโครงการอบรม ประปาสัญจร จ.เชียงใหม่ 2563

  • สถาบันฯเข้าเยี่ยมชมศูนย์การฝึกสุนัขทหาร

  • บรรยากาศหลักสูตรช่างประปาสัญจร ณ จ.เชียงใหม่

  • พิธีปิดหลักสูตรโครงการช่างประปาเพื่อประชาชน ขั้นสูง 1/2561

  • Highilght ปาฐกถาพิเศษ "Thailand 4.0" โดย ดร.ทนง พิทยะ

  • Water Operation Partenership Program(WOPs)


: ประชาสัมพันธ์ ระบบผลิตน้ำ (อบรมประปาสัญจร)