font small font medium font large thai English
หน้าหลัก >> ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประกาศกรอบวิจัย
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประกาศกรอบวิจัย
เอกสารแนบท้ายประกาศ กรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) (29 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) (29 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (24 ธ.ค. 2561)
เอกสารแนบท้ายประกาศ กรอบงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (24 ธ.ค. 2561)
เอกสารแนบท้ายประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การประปานครหลวง (24 ธ.ค. 2561)
แบบฟอร์ม กปน.-MWIT 1 (24 ธ.ค. 2561)
แบบฟอร์ม กปน.-MWIT 2 (24 ธ.ค. 2561)
แบบฟอร์ม กปน.-MWIT 3 (24 ธ.ค. 2561)
คำอธิบายเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการ การประปานครหลวง (24 ธ.ค. 2561)
คำอธิบายเอกสารและขั้นตอนการลงนามสัญญา งานให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย (24 ธ.ค. 2561)
ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 74 ว่าด้วย การให้ทุนสนับสนุน และการส่งเสริม การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2558 (24 ธ.ค. 2561)

หน้า : [1]