font small font medium font large thai English
หน้าหลัก >> Webinar Knowledge
Webinar Knowledge
แผนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมสำหรับหน่วยงานการประปา (AWWA) (27 ต.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
การจัดการน้ำสูญเสียระหว่างการล็อคดาวน์ช่วงโควิด-19 (IWA Water Loss SG) (10 ก.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 340 ครั้ง
การบริหารจัดการข้อมูลอัตราการไหลและแรงดันน้ำ (IWA Water Loss SG) (18 ส.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
น้ำและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (IWA) (26 มิ.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
การบูรณาการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (19 มิ.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
การจัดการน้ำและดินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำ (UN) (19 มิ.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
The Knowledge of Leak Noise and ALC & PBC - Case Studies in China (IWA Water Loss SG) (25 พ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
การทำท่อเก่าให้กลับมาใหม่อีกครั้ง! มุมมองจากฝั่งทวีปยุโรป (IWA Water Loss SG) (25 พ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
แนวทางการรับมือกับ COVID-19 ของหน่วยงานประปาชั้นนำ (IWA) (18 พ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 244 ครั้ง
การจัดการความเสี่ยงที่มาจากกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมด้านน้ำ (IWA) (18 พ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
เปรียบเทียบการจัดการน้ำสูญเสียจาก Webinar การจัดการน้ำสูญเสียในองค์กรประปาขนาดเล็ก กับ กปน. (15 พ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
การจัดการน้ำสูญเสียในองค์กรประปาขนาดเล็ก (IWA Water Loss SG) (14 พ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง

หน้า : [1]