font small font medium font large thai English
หน้าหลัก >> คุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาธุรกิจประปา)
คุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาธุรกิจประปา)
ช่างประปาภายในอาคาร คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1
ช่างวางท่อประปาภายนอก คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1
ช่างวางท่อประปาภายนอก คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2
ช่างสำรวจหาท่อรั่ว คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3
ช่างสำรวจหาท่อรั่ว คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4
ผู้ควบคุมและกำกับงานวางท่อประปาภายนอก คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2
เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3

หน้า : [1]