font small font medium font large thai English
แผ่นฝาปิด T-Strainer
 แผ่นฝาปิด T-Strainer

     สำหรับวัสดุที่นำมาทำเป็นแผ่นฝาปิด (Cover Plate) และช่องมองตาแมว (Eyepiece) นั้นได้เลือก Acrylic Sheet (Thermoplastic) ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและได้ถูกนำไปใช้ในการสร้าง Aquarium ขนาดใหญ่ ทนต่อแรงดันน้ำได้เป็นอย่างดี (ทดสอบแรงดันที่ 25 บาร์ ไม่ปรากฏรอยรั่วซึม) ทนต่อสภาพอากาศร้อนและรอยขีดข่วนได้ และยังสามารถขัดหรือขจัดรอยขีดข่วนได้ในภายหลัง อีกทั้งมีน้ำหนักเบา ประเภทการใช้งาน

ประเภทการใช้งาน

เนื่องจากในการใช้งานมีทั้งการใช้งานบนดิน และการใช้งานใต้ดิน จึงมีการออกแบบเป็น 2 ประเภทเพื่อให้ใช้งานได้ตามลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม ดังนี้

1. ประเภทใช้ใน Manhole ใต้ดิน/มิเตอร์ DMA ลักษณะเป็นแผ่นฝาปิดชนิดใสทั้งแผ่น เพื่อความสะดวกในการเห็นเศษขยะภายในตัว T–Strainer

ข้อดี ทำให้สามารถมองเห็นภายใน T–Strainer ได้อย่างชัดเจน ประหยัดเวลาในการตรวจสอบ ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนการตรวจสอบได้หลาย DMA และไม่ทำให้เสียโอกาสในการขายน้ำ

ข้อเสีย ใช้ได้เฉพาะใต้ดินเท่านั้น เพราะสามารถเห็นสิ่งอุดตันได้อย่างชัดเจน จึงไม่เหมาะสมหากนำมาใช้บนดิน เนื่องจากจะมองเห็นสิ่งแปลปลอมที่มากับน้ำประปาทำให้เสียภาพลักษณ์องค์กร

2. ประเภทที่ใช้บนดิน เหมาะสำหรับมาตรรายใหญ่ แผ่นฝาปิดจะมีลักษณะทึบและมีเพียงช่องมอง (ตาแมว)ที่ใส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว และ 1 ½ นิ้ว จำนวน 2 ช่อง ในการตรวจสอบปริมาณขยะภายใน ต้องอาศัยไฟฉายส่องไปที่ช่องมองด้านหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งใช้สำหรับดูปริมาณขยะภายใน

ข้อดี เพื่อรักษาภาพลักษณะขององค์กรและโครงการน้ำประปาดื่มได้

แผ่นฝาปิดประเภทใช้ใน Manhole ใต้ดิน

แผ่นฝาปิดประเภทใช้ใน Manhole ใต้ดิน แผ่นฝาปิด(Cover Plate)ของ T-Strainer ชนิดใสทั้งแผ่น ออกแบบมาเพื่อใช้กับ T-Strainer ที่ฝังอยู่ใน ฝังอยู่ใน Manhole ต่างๆ ของ DMA

  • ภาพที่ 1 แผ่นฝาปิดชนิดใสทั้งแผ่นก่อนนำไปติดตั้ง
  • ภาพที่ 2 สภาพงานติดตั้งแล้วเสร็จใน Manhole ใต้ดิน
  • ภาพที่ 3 ภาพขณะตรวจเช็คตะแกรงกรอง

แผ่นฝาปิดประเภทที่ใช้บนดิน

แผ่นฝาปิดประเภทที่ใช้บนดิน ช่องมอง(Eyepiece)ตาแมว ออกแบบมาเพื่อใช้กับฝาปิด(Cover Plate) ชนิดทึบที่มีเพียงช่องใส 2 ช่อง สำหรับมองเศษขยะภายใน T–Strainer
เหมาะสำหรับมาตรรายใหญ่ที่อยู่บนดิน

  • ภาพที่ 4 ช่องมองตาแมวชนิดใสขนาดต่างๆ
  • ภาพที่ 5 ช่องมองตาแมว เมื่อประกอบกับแผ่นฝาปิดแล้ว
  • ภาพที่ 6 ช่องมองตาแมว เมื่อประกอบกับแผ่นฝาปิดแล้ว
  • ภาพที่ 7 สภาพภายใน T- Strainer เมื่อใช้ไฟฉายส่อง
ภาพที่ 1 แผ่นฝาปิดชนิดใสทั้งแผ่นก่อนนำไปติดตั้ง
ภาพที่ 2 สภาพงานติดตั้งแล้วเสร็จใน Manhole ใต้ดิน
ภาพที่ 3 ภาพขณะตรวจเช็คตะแกรงกรอง
ภาพที่ 4 ช่องมองตาแมวชนิดใสขนาดต่างๆ
ภาพที่ 5 ช่องมองตาแมว เมื่อประกอบกับแผ่นฝาปิดแล้ว
           ภาพที่ 6 วิธีการมองเศษขยะผ่านช่องมอง (ตาแมว)
ภาพที่ 7 สภาพภายใน T- Strainer เมื่อใช้ไฟฉายส่อง