font small font medium font large thai English

 

ความเป็นมาของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา

การประปานครหลวงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ ผลิตและให้บริการ น้ำประปาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ รวมทั้งดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา โดยมีนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นในระดับ Best-in-Class และจากสภาวการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร อาทิ ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ ภัยทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การประปานครหลวงต้องขับเคลื่อนองค์กรให้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การประปานครหลวงจึงมีนโยบายในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิชาการประปาขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศด้านวิชาการประปา สำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งดำเนินการด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ กปน. ที่พัฒนา ก้าวขึ้นเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย