font small font medium font large thai English
ด่วน !!! แจ้งเลื่อน หลักสูตร มาตรฐานอาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว (พื้นฐาน) รุ่นที่ 2/2565 8-11 ก.พ.2565
 


 
ด่วน แจ้งเลื่อนการจัดฝึกอบรม ออกไปเป็น ช่วงเดือน เมษายน 2565

รับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร มาตรฐานอาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว (พื้นฐาน) รุ่นที่ 2/2565
กองมาตรฐานวิชาชีพประปา การประปานครหลวง เปิดรับสมัครผู้อบรมที่สนใจในงานสำรวจหาท่อรั่ว
เข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ และ ฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom หรือ Webex (8-9 ก.พ.) และ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (10-11 ก.พ.)

CLICK เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครล่าสุด 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง วันที่จัดฝึกอบรม
ในกรณีผู้สมัครมีจำนวนน้อยเกินกว่าที่จะสามารถจัดอบรมได้
โดย กองมาตรฐานวิชาชีพประปา (การประปานครหลวง) จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า


รุ่นที่ 1/2565 จัดอบรมแล้ว เมื่อ 16-19 พ.ย. 2564 จำนวน 71 คน

สนใจสามารถ คลิก ที่รูปภาพ เพื่อเข้าระบบลงทะเบียนได้ทันที