font small font medium font large thai English
หลักสูตร การพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา (ผู้บริหารหรือวิศวกร)
 


 
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง วันที่จัดฝึกอบรม แต่ละหลักสูตร
ในกรณีผู้สมัครมีจำนวนน้อยเกินกว่าที่จะสามารถจัดฝึกอบรมได้
โดย กองมาตรฐานวิชาชีพประปา (การประปานครหลวง) จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า