font small font medium font large thai English
หลักสูตร การพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา (ช่างประกอบท่อ)
 

วันที่ 30 ก.ย. 2564
 
รับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา
ระดับ ช่างประกอบท่อ รุ่นที่ 27
กองมาตรฐานวิชาชีพประปา การประปานครหลวง เปิดรับสมัครผู้อบรมที่สนใจในงานวางท่อประปา
เข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom หรือ Webex

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง วันที่จัดฝึกอบรม แต่ละหลักสูตร
ในกรณีผู้สมัครมีจำนวนน้อยเกินกว่าที่จะสามารถจัดฝึกอบรมได้ โดย กองมาตรฐานวิชาชีพประปา (การประปานครหลวง) จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า


รุ่นที่ 26 จัดอบรมแล้วเมื่อ 18-21 มกราคม 2565 จำนวน 17 คน