font small font medium font large thai English
รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 นวัตกรรม "โครงการ MWA4S (Smart Sabai Smile Service)” ได้รับรางวัลจากThailand ICT Excellence Awards 2016 ประเภท Excellence จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ในงาน ICT Management Forum & Excellence Awards 2016 ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการประกวดนวัตกรรม กปน. ปี 2558 โดยเป็นนวัตกรรมด้านการบริการ บริการออกคำร้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่านบัตรประชาชน