font small font medium font large thai English

 
อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา ชั้น 3
• คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการจ่ายสารเคมีสำหรับตกตะกอน การจ่ายสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อโรค และการจัดการกากตะกอนได้อย่างชำนาญ สามารถเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

• หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
จ่ายสารเคมีสำหรับตกตะกอน
จ่ายสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อโรค
จัดการกากตะกอน
จ่ายสารเคมีสำหรับตกตะกอน
02206.01 คำนวณปริมาณสารเคมีสำหรับการตกตะกอน
1. ใช้ข้อมูลคุณภาพน้ำดิบเพื่อคำนวณหาปริมาณและความเข้มข้นของสารเคมีที่จะจ่ายเข้าระบบได้อย่างถูกต้อง
2. หาปริมาณสารเคมีที่จ่ายเข้าระบบตกตะกอนได้อย่างถูกต้อง
3. กำหนดอัตราการกวนสารเคมี และเวลาในการกวนได้อย่างถูกต้อง
02206.02 ปรับอัตราการจ่ายสารเคมีสำหรับตกตะกอน
1. เตรียมสารเคมีตามปริมาณความเข้มข้นที่กำหนดที่จะจ่ายเข้าสู่ระบบตกตะกอนได้อย่างถูกต้อง
2. บรรจุสารเคมีเข้าไปในเครื่องจ่ายสารเคมีได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. จ่ายสารเคมีสำหรับตกตะกอนทั้งชนิดและปริมาณได้อย่างถูกต้อง
02206.03 เขียนรายงานผลการจ่ายสารเคมีสำหรับตกตะกอน
1. รวบรวมข้อมูลการจ่ายสารเคมีสำหรับตกตะกอนได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. บันทึกรายงานการจ่ายสารเคมีสำหรับตกตะกอนได้อย่างละเอียดถูกต้อง
3. ตรวจทานการเขียนรายงานผลการจ่ายสารเคมีได้อย่างถูกต้อง
จ่ายสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อโรค
02207.01 คำนวณปริมาณสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อโรค
1. ใช้ข้อมูลคุณภาพน้ำในระบบผลิตเพื่อคำนวณหาปริมาณและความเข้มข้นของสารเคมี ที่จะจ่ายเข้าระบบได้อย่างถูกต้อง
2. หาปริมาณสารเคมีสำหรับการฆ่าเชื้อโรคที่จะจ่ายเข้าระบบได้อย่างถูกต้อง
3. กำหนดอัตราการจ่ายสารเคมีได้อย่างถูกต้อง
02207.02 ปรับอัตราการจ่ายสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อโรค
1. เตรียมสารเคมีตามตามปริมาณความเข้มข้นที่กำหนดและเหมาะสมที่จะจ่ายเข้าสู่ระบบฆ่าเชื้อโรคได้อย่างถูกต้อง
2. บรรจุสารเคมีเข้าเครื่องจ่ายสารเคมีได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. จ่ายสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อโรคในปริมาณที่ถูกต้อง
02207.03 เขียนรายงานผลการจ่ายสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อโรค
1. รวบรวมข้อมูลการจ่ายสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อโรคได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. ทำบันทึกรายงานการจ่ายสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อโรคได้อย่างละเอียดถูกต้อง
3. ตรวจทานการเขียนรายงานผลการจ่ายสารเคมีได้อย่างถูกต้อง
จัดการกากตะกอน
02208.01 วางแผนงานจัดการกากตะกอน
1. รวบรวมข้อมูลปริมาณกากตะกอนในระบบผลิตน้ำได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. วิเคราะห์สภาพและปริมาณกากตะกอนเพื่อที่จะจัดทำแผนงานการจัดการตะกอนได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
3. หาปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง
4. ทำแผนการจัดการกากตะกอนได้อย่างถูกต้อง
02208.02 ดำเนินการจัดการกากตะกอน
1. มอบหมายงานขนถ่ายกากตะกอนให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างละเอียดถูกต้อง
2. ติดตามความคืบหน้าการจัดการกากตะกอนได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
3. ตรวจการจัดการกากตะกอนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
02208.03 เขียนรายงานผลการจัดการกากตะกอน
1. รวบรวมข้อมูลการจัดการกากตะกอนได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. ทำบันทึกรายงานการจัดการตะกอนที่เกิดจากระบบผลิตน้ำประปาได้อย่างละเอียดถูกต้อง
3. ตรวจทานการเขียนรายงานผลการจ่ายสารเคมีได้อย่างถูกต้อง
 
หัวข้อ
Download
nokta