font small font medium font large thai English

 
อาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานวางท่อประปาภายนอก ชั้น 4
   • คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอกและจัดทำข้อเสนอโครงการ และสามารถกำหนดแผนการก่อสร้างวางท่อประปาภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอกได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหางานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์เอกสารและสัญญาโครงการได้อย่างถูกต้อง ทำเอกสารข้อเสนอโครงการได้อย่างครบถ้วน สามารถอ่านและเข้าใจแบบก่อสร้างวางท่อและสัญลักษณ์ได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

   • หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
   ควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอก
   จัดทำข้อเสนอโครงการ
 
ควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอก
03115.01 จัดทำแผนดำเนินงานก่อสร้างประปาภายนอกได้อย่างถูกต้อง
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานก่อสร้างประปาภายนอกได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะจัดทำแผนดำเนินงานก่อสร้างประปาภายนอกได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนแผนดำเนินงานก่อสร้างประปาภายนอกได้อย่างถูกต้อง
03115.02 ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
1. มอบหมายงานก่อสร้างประปาภายนอกแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. กำกับผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องและตามแผนดำเนินงานที่กำหนด
3. ประสานงานกับผู้รับจ้างและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้งานดำเนินไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนด
4. ตรวจสอบผลงานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอกเป็นตามแผนดำเนินงานตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน
03115.03 แก้ปัญหางานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ระบุสาเหตุของปัญหาจากการก่อสร้างวางท่อประปาได้
2. กำหนดวิธีการแก้ปัญหา และแนะนำให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนบันทึกหรือรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างละเอียดถูกต้อง
จัดทำข้อเสนอโครงการ
03116.01 วิเคราะห์เอกสารและสัญญาโครงการได้อย่างถูกต้อง
1. สรุปข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาให้ครอบคลุม ครบถ้วน ชัดเจน
2. ระบุรายการงาน ระยะเวลา พื้นที่ และงบประมาณโครงการ ได้ถูกต้องครอบคลุม ครบถ้วน ชัดเจน
3. ระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานโครงการ ให้ครอบคลุม ครบถ้วนชัดเจน
4. ลำดับความสำคัญของงานได้อย่างถูกต้อง
5. ประมาณราคาการดำเนินงานเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางได้อย่างถูกต้อง
03116.02 ทำเอกสารข้อเสนอโครงการได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
1. เขียนข้อเสนอทางเทคนิคตามรายการข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. เขียนแผนการดำเนินงานเบื้องต้นตามรายการข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาและชัดเจนได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
3. เขียนข้อเสนอทางการเงินตามรายการข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
4. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามรายการข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
5. ตรวจความเรียบร้อยของเอกสารข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องตามรายการข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขสัญญา