font small font medium font large thai English

 
อาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว ชั้น 3
   • คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการสำรวจหาท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดดักฟังเสียงและสำรวจหาจุดท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดอิเล็คทรอนิคส์ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่จุดท่อรั่วได้ตั้งแต่รวบรวบและสรุปข้อมูล ใช้เครื่องมือสำรวจหาจุดท่อรั่วชนิดดักฟังเสียงน้ำได้และชนิดอิเล็คทรอนิคส์ได้อย่างชำนาญ สามารถอ่านและเข้าใจแบบก่อสร้างวางท่อและสัญลักษณ์ได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างง่าย ทำงานอย่างอิสระและรับผิดชอบในงานประจำของตนเองได้ และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

   • หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
   สำรวจหาท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดดักฟังเสียงน้ำ
   สำรวจหาจุดท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดอิเล็คทรอนิคส์
 
สำรวจหาท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดดักฟังเสียงน้ำ
03301.01 ระบุพื้นที่สำรวจหาจุดท่อรั่วได้
1. รวบรวบข้อมูลที่สำคัญเพื่อการวิเคราะห์กำหนดพื้นที่จะสำรวจหาจุดท่อรั่วได้
2. สรุปพื้นที่จะสำรวจหาจุดท่อรั่วได้
03301.02 ใช้เครื่องมือสำรวจหาจุดท่อรั่วชนิดดักฟังเสียงน้ำได้อย่างถูกต้อง
1. เลือกใช้เครื่องมือหาจุดรั่วชนิดดักฟังเสียงได้อย่างถูกต้อง
2. จำแนกเสียงน้ำรั่วและเสียงอื่นๆเพื่อระบุจุดท่อรั่วได้อย่างแม่นยำ
3. เก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานครั้งถัดไปตามที่คู่มือกำหนด
4. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงาน
สำรวจหาจุดท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดอิเล็คทรอนิคส์
03302.01 ระบุพื้นที่สำรวจหาจุดท่อรั่วได้
1. รวบรวบข้อมูลที่สำคัญเพื่อการวิเคราะห์กำหนดพื้นที่จะสำรวจหาจุดท่อรั่วได้
2. สรุปพื้นที่จะสำรวจหาจุดท่อรั่วได้
03302.02 ใช้เครื่องมือสำรวจหาจุดรั่วชนิดอิเล็คทรอนิคส์ได้อย่างถูกต้อง
1. เลือกใช้เครื่องมือหาจุดรั่วชนิดอิเล็คทรอนิคส์ได้อย่างถูกต้อง
2. ตั้งค่าเครื่องมือหาจุดรั่วชนิดอิเล็คทรอนิคส์ได้ตามข้อกำหนด
3. ระบุจุดท่อรั่วจากค่าข้อมูลเครื่องมือหาจุดรั่วชนิดอิเล็คทรอนิคส์ได้อย่างแม่นยำ
4. เก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานครั้งถัดไปตามที่คู่มือกำหนด
5. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงาน