font small font medium font large thai English

 
อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 1
• คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการจัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับประกอบท่อและกองเก็บท่อและอุปกรณ์ท่อประปาได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานประกอบท่อประปาสำหรับระบบท่อประปาภายในอาคารได้อย่างมีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความสะอาดและการป้องกันการปนเปื้อนขณะการติดตั้งท่อ จัดเก็บวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อตามข้อกำหนด ขนย้ายวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อตามข้อกำหนด สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และปฏิบัติงานได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

• หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสาน
ประกอบท่อโดยใช้เกลียว
ประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยาง
ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ
 
ประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสาน
04301.01 เตรียมความพร้อม วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง
1. ขนย้ายเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์สำหรับประกอบออกมาจากที่เก็บได้อย่างถูกต้อง
2. เลือกใช้เครื่องมือตัดท่อได้อย่างถูกต้อง
3. ทำความสะอาดผิวท่อ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
04301.02 ต่อท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยน้ำยาประสาน
1.ตัดท่อให้ได้ฉากและระยะตามแบบที่กำหนด
2.ใช้น้ำยาประสานทาบริเวณปลายท่อได้อย่างถูกต้อง
3.ปฏิบัติงานประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสานได้อย่างถูกต้อง
04301.03 ตรวจความเรียบร้อยของการประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสาน
1.ทดสอบเปิดน้ำเพื่อดูการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
2.เลือกใช้วิธีทำความสะอาดพื้นที่หลังการประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสานได้อย่างถูกต้อง
3.จัดเก็บเครื่องมือหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
ประกอบท่อโดยใช้เกลียว
04302.01 ทำเกลียวท่อได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน
1.เลือกเครื่องมือทำเกลียวท่อได้อย่างถูกต้อง
2.ตั้งค่าเครื่องมือทำเกลียวได้อย่างถูกต้อง
3.ใช้เครื่องมือทำเกลียวท่อได้อย่างถูกต้องตามคู่มือของเครื่องมือ
4. ตรวจความเรียบร้อยของเกลียวท่อตามข้อกำหนดมาตรฐาน
04302.02 ต่อท่อและอุปกรณ์ท่อโดยใช้เกลียว
1.กำหนดตำแหน่งที่จะประกอบท่อโดยใช้เกลียวได้อย่างถูกต้อง
2.พันเกลียวท่อด้วยเทปพันเกลียวได้อย่างถูกต้อง
3.ต่อท่อและขันเกลียวท่อให้แน่นด้วยเครื่องมือที่ได้อย่างถูกต้อง
04302.03 ตรวจความเรียบร้อยของการประกอบท่อโดยใช้เกลียว
1. ทดสอบความแน่นของการประกอบท่อโดยใช้เกลียวได้อย่างถูกต้อง
2. เลือกใช้วิธีทำความสะอาดพื้นที่หลังการประกอบท่อโดยใช้เกลียวได้อย่างถูกต้อง
3. จัดเก็บเครื่องมือหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
ประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยาง
04303.01 เตรียมความพร้อม วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง
1.ขนย้ายเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์สำหรับประกอบออกมาจากที่เก็บได้อย่างถูกต้อง
2.เลือกใช้เครื่องมือตัดท่อได้อย่างถูกต้อง
3.ทำความสะอาดผิวท่อ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
04303.02 ต่อท่อและอุปกรณ์ด้วยข้อต่อแบบแหวนยาง
1.ระบุตำแหน่งการประกอบท่อด้วยอุปกรณ์ด้วยหน้าจานและแหวนยางได้อย่างถูกต้อง
2.ใช้เครื่องมือต่อท่อและอุปกรณ์โดยมีแผ่นแหวนยางกั้นระหว่างหน้าจานได้อย่างถูกต้อง
3.ตรวจตำแหน่งแหวนยางให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
04303.03 ตรวจความเรียบร้อยของการประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยาง
1.ทดสอบเปิดน้ำเพื่อดูการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
2.เลือกใช้วิธีทำความสะอาดพื้นที่หลังการประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยางได้อย่างถูกต้อง
3.จัดเก็บเครื่องมือหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ
04304.01 เตรียมเครื่องมือการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ
1.เลือกเครื่องมือการล้างให้เหมาะสมกับประเภทถังพักน้ำได้อย่างถูกต้อง
2.เลือกอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างถูกต้อง
3.ตรวจความพร้อมของการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง
04304.02 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ
1.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
2.ใช้อุปกรณ์ป้องกันในการล้างทำความสะอาดถังพักน้ำได้อย่างถูกต้อง
3.ใช้เครื่องมือการล้างให้เหมาะสมกับประเภทถังพักน้ำได้อย่างถูกต้อง
4.ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดความปลอดภัย
04304.03 ตรวจถังเก็บน้ำให้มีความสะอาดใช้งานได้ดี
1.ตรวจถังเก็บน้ำหลังทำความสะอาดให้ไม่มีสารปนเปื้อนหรือสิ่งตกตะกอนได้อย่างถูกต้อง
2.ตรวจถังเก็บน้ำใช้งานได้ดีตามข้อกำหนด
3.จัดเก็บเครื่องมือหลังการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง