font small font medium font large thai English

 
ที่มา
"ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการรับรอง "สมรรถนะ” ของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
"ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” เป็นกระบวนการรับรอง เพื่อให้บุคคลได้รับการยอมรับใน ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ และได้รับ "คุณวุฒิวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะประสบการณ์และความรู้ และใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคต
โดย "คุณวุฒิวิชาชีพ” สามารถเทียบเคียง และเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้
 
ความสำคัญในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
การเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชน รวมทั้งโครงการบ้านจัดสรร ส่งผลให้ความต้องการการใช้น้ำประปาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2559-2562) การประปานครหลวงมีจำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นถึง 270,050 ราย ซึ่งทำให้มีความต้องการบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา จึงมีความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นการรองรับการบริการต่อประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ของการประปานครหลวงที่มีมากกว่า 2,400,000 ราย อีกทั้งยังมีผู้ใช้น้ำในพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

การประปานครหลวง ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็น องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Certification Body:CB) ในสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา จำนวน 8 คุณวุฒิวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
รายละเอียด ได้แก่

อาชีพ ระดับชั้น คุณวุฒิวิชาชีพ
ช่างประปาภายในอาคาร  ระดับ 1
ช่างประปาภายในอาคาร ระดับ 3
ช่างวางท่อประปาภายนอก  ระดับ 1
ช่างวางท่อประปาภายนอก ระดับ 2
ช่างสำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 3
ช่างสำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 4
ผู้ควบคุมและกำกับงานวางท่อประปาภายนอก ระดับ 5
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 2
ระดับ 3
ผู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา ระดับ 5
ช่างบริการประปาชุมชน ระดับ 2
ช่างบริการประปาชุมชน ระดับ 3